الهام ضابطیان‌طرقی

ضوابط نمای شهری مرز اعمال قوانین با تحمیل سلیقه

مرز بین قاطعیت و انعطاف‌پذیری ضوابط چگونه تعیین می‌شود؟ نماهای شهری مرز بین عرصه خصوصی و عمومی هستند. درواقع چالشی که برای تدوین ضوابط نما وجود دارد، تعیین مرز بین قوانین و احترام به سلیقه طراحان و مالکان است. اگر به رشته معماری و شهرسازی مطابق دسته‌بندی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیز نگاه کنیم، قرارگیری این حیطه در گروه هنر رویکرد به محصول را متفاوت خواهد کرد. بنابراین به نظر می‌رسد رویکرد ضوابط سلبی یا ایجابی با انعطاف‌پذیری محدود درباره نما صحیح نباشد.

اشتراک در RSS - الهام ضابطیان‌طرقی