ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

یادداشت + روز

تاریخ درج : پنجشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۷
شماره روزنامه: 

لطفا جمعیتی را از نگرانی درآورید!
یک روزنامه‌نـــــگار باســـــابقه و مــدرس دانشگاه با اشــــاره بــــــه حادثه ترمینال سنندج، بر لزوم اطلاع‌رسانی به موقع رسانه‌های رسمی و کاهش نگرانی جامعــــه و خانواده‌های درگیر این حادثه تاکید کرد.بیژن نفیســــی در گفت‌وگو با ایسنا درباره لزوم اطلاع‌رسانی سریع و درســــت در مواقع بحرانی همانند حادثه‌ای که بامداد دیروز در شهر سنندج رخ داد، اظهار کرد: اصولا بحث مدیریت بحران، یکی از مباحث کلیــــدی اطلاع‌رسانی محسوب می‌شود. بر همین اساس روزنامه‌نگاری بحران در رسانه‌هــــای جهان تعریف شــــد و دوره‌های زیادی نیز در این باره برای روزنامه‌نگاران، روابط عمومی‌ها و مسئولان برگزار می‌شود.او با بیان اینکه «اطلاع‌رسانی در مواقع بحران بسیار سخت‌تر از شرایط عادی اســت»، گفت: در این شرایط خبرنگاران باید از طریق ارتباط با کانال‌های مهم و موثق اطلاع‌رسانی، اطلاعات درست را دریافــــت و به سرعت منعکس کنند، چرا که با وجــــود پیشرفت روزافزون شبکه‌های اجتماعی، عــــدم اطلاع‌رسانی به موقع توسط رسانه‌های رسمی باعث می‌شــود بازار شایعات هر چه بیشتر رونق بگیرد.این مدرس دانشگاه افزود: شایعه یعنی ابهام ضــــــــرب در اهـمـــیــــت، بر همین اساس شایعه، زمانی از بین می‌رود که یکی از این دو عامل را حذف کنیم که طبیعتا عامل اهمیت در مواقع بحرانـــی حذف شدنی نیست و فقط باید ابهام را از بین برد.این روش در هــــمـــــه جای دنیا مورد توجه رســانــــه‌هـــــــای رسمی است و ما نیز باید تلاش کنیم تا در مواقع بحرانی ابهام را در اطلاع‌رسانی از بین ببریـــــم.نفیسی با تاکید بر لزوم آموزش اطلاع‌رسانـــی بحران به خبرنگاران و مسئولان، یادآور شد: مسئولان باید با کار اطلاع‌رسانی بحران آشنا شوند تا بتوانند به فرآیند اطلاع‌رسانی حین توجه به صحت اخبار سرعت ببخشند. به طور کلی قاعده این است که در حوادث چرایی وقوع حادثه و تعداد مصدومان و کشته‌شدگان تا چند ساعـــت بعد از سوی رسانه‌های رسمی اطلاع‌رسانی شــــونــــــد، البته در حــــوادث بزرگ همچون سوانح هوایی که برای بررسی بیشتر نیاز به رجوع به جعبه سیاه است، به زمان بیشتری نیاز است.این روزنامه‌نگار باسابقه یکی از مهم ترین وظایف رسانه‌ها را کاهش نگرانی در مواقع بحرانی دانست و تاکید کــــرد: یکی از مهم ترین وظایف رسانه‌ها این اســـــت که در مواقع بحرانی از جامعه و بـــــه ویژه خانواده‌هایی که درگیر حادثه هستند، رفع نگرانی کنند. هر کدام از ما اگر در این شرایط قرار بگیریم نیاز داریم که به سرعت اطلاعات درستی در اختیارمان قرار بگیرد. از سوی دیگر مسئولان نیز بایـــــد به فرآیند اطلاع‌رسانی سریع کمک کنند تا از حضور خانواده‌ها و مردم در محل حادثه جلوگیری شود.او یادآور شد: با توجه به امکانات ارتباطی جدید همواره روزنامه‌نگاری بحران نیاز به بازبینی دارد. خبرنگاران و روابــــط عمومی‌ها که نقش بسیار مهمی در مواقع بحرانی ایفا می‌کنند باید همواره آموزش داده شوند. در غیر این صورت در مواقع بحرانی شاهد افزایش شایعات خواهیم بود.

 

 

تصادف در پارک كردن
مردان 17 تا 25 ساله بیشترین مشكلات را برای زنان راننده به وجود می آورند .مردان كه 9 برابر زنان مرتكب جرایم رانندگی می شوند 97 درصد جرایم خطرناک رانندگی  و85 درصد جرایم ناشی از بی دقتی را انجام می‌دهند ، اما بر اساس گزارش شركت های بیمه ، زنان دو برابر مردان بـه هنگام پـارک كـردن تصادف می كنند. بعضی كارشناسان معتقدند كه علت این گـــــونه برخوردهـــا درگیری زنان با مسائل خانوادگی و به همـــراه بردن فرزندان در هنگام رانندگی است كه باعث از دســــت رفتن تمركز زنان می شود.عـــــــــده ای دیگــــــــر نیز معتقدند فقدان آگاهی فضایـــــــــی(محاســــبـــه اندازه جای پارک ) علت اصلــــــــی مــــــشـــــكلات زنـــــان بــــه هنگام پارک كردن اســــت با اینكـــه زنان كنترل بیشــــتری روی ماشـــــین دارنـــــد و از نظر تئوریک با قبولی در امتحـــان رانندگی  در شرایط مساوی با مردان قرار دارند ، اما عملكرد آنها هنگامی كه به تنهایی رانندگی می كننـــد، متفاوت است .در عین حال از یاد نباید بـــــرد كه مردان محتاط و زنان جسور همیشه وجود دارند و بسیار پیش می آید كه مردان نیز هنگام پارک كردن ‌جلو و عقب خودروی خود را نوازش  می‌دهند!

url : http://www.isfahanziba.ir/node/77193

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی