ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

پشت د‌یوارها

تاریخ درج : شنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۷
شماره روزنامه: 

در روزهای کریسمس و شب سال نو، نوازندگان از کوچه ها و خیابان‌های شهر که در اواسط دهه 70 کودکانه در آن زندگی می‌کردند، می‌گذشتند و می‌نواختند.

url : http://www.isfahanziba.ir/node/86183

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی