ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

پزشکی در عصر صفوی

تاریخ درج : دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷
شماره روزنامه: 

پــــزشـــکــــان در دوران صــــــفـــــوی دارای سلسله‌مراتبی بودند، گروهی که پزشکان واقعی بودند و به علم‌آموزی روی آورده بودند و پس از سال‌ها مطالعه و کوشش به پزشکی می‌پرداختند اما دسته‌ای که به درمانگری مشغول بودند، گروهی بودند که به‌طور تجربی این حـــرفـــه را آموخته و مهارت چندانی نداشتند. برخی از آنها برای درمان بیماری‌ها متوسل به اوهام و خرافات شده و از مسائل اعتقادی و جادو استفاده می‌کردند. آنها به جایی از شهر که طبیب کمتری داشت رفته و با یک عطار یا داروخانه زد و بند می‌کردند تا داروهای نسخه شده او را بســــازد، بعد به تدریــج شهرت افزون‌تری یافته و شاگردانی دور خود جمع می‌کردند و این شاگردان مانند جارچی آوازه آنها را به همه‌جا می‌رساندند و در جست‌وجوی شکار (بیمار) به اطراف فرستاده می‌شدند تا مثل صیادان با خود طمعه بیاورند.

url : http://www.isfahanziba.ir/node/73410

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی