ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

پرندگان رساله‌الطیر

تاریخ درج : دوشنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۷
شماره روزنامه: 

 به اعتقاد هانری کربن، مهم ترین منابع برای فهم حکمت مشرقی ابن سینا، همان‌ ســــه‌گــــانـــه‌ تمثیل‌های عرفانی ابن سیناست. این تمثیل‌هــــا عبارت انـــــد از: «حی بن یقظان»، «رساله‌الطیر» و «سلامان و ابسال». هانری کربن در این کتاب سه هدف مشخص را دنبال می‌کند: نخست بر آن است تا نشان دهد که بر خلاف تصور رایج، ابن سینا یک فیلسوف مشایی صرف نیست. بنابراین نمـــی‌تــــوان او را  رئـــیــــس مشائیان مسلمان در مقابل سنت حکمت اشراقی دانست. ابن سینا، تنها در برابر سهروردی و حکمت اشراقی او قرار نمی‌گیرد، بلکه اصولا سلف فکری و معنوی سهروردی است و حکمت سهروردی ادامه همان راهی است که ابن سینا در حکمت مشرقی خویش آغاز کرده است. دیگر آنکه او بر آن است تا معلوم سازد که فلسفه ابن‌سینا برای انسان معاصــــر، فلسفه‌ای کارآمد، راه‌گشا و امروزین است. حکمت مشرقی ابن سینا می‌توانــــد انسان معاصر را در دستیابی به آزادی از دســـت رفته‌اش یاری کند. به اعتقاد کربن، انســـان معاصر در دام انواع دیترمینیسم‌ها (موجبیت‌هــــــا) و پوزیتیویسم‌ها (تحصل‌گرایی‌ها) گرفتار آمده است. حکایت او، حکایت همان پرندگان رساله‌الطیر است که گرفتار دام و دانه صیادان شده‌اند و این اسارت، اسارت درونی است. این اسارت، معلول از دست دادن ساحت‌های برتر و لایه‌های والاتر روان است. سومین هــــدفی که کربن از تالیف ایـــن اثــــر دنبال می‌کند، نقشی است که حکمت مشرقی ابن سینا می‌تواند در برنامه‌ فکری و معنوی مخصوص وی ایفا کند، کربن که مدعی است حکمت مشرقی ابن سینا قابلیت ورود به فضای فکری و معنوی انسان معاصر را دارد و قادر است این فضا را نشاط و غنایی در خور ببخشد و  می‌کوشد تا این مدعا را به صورت ملموس جامه عمل بپوشد، در حقیقت، خود او نخستین کسی است که قدم در این راه می‌گذارد.

url : http://www.isfahanziba.ir/node/84401

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی