ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

هوشیاری مدیریتی برای برون رفت از مشکلات صنعتی

تاریخ درج : شنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۷
شماره روزنامه: 

حسین عبدی*

 

 

مـــوفقیــــت هـــر  واحــد صنعتـــی بـــه مجموعه عوامل درونی و بیرونی بستگی دارد. عملکرد صنایع را تعامل این دو بخش مشخص می کند .شرایط بیرونی به صورت مستقیم روی واحدهای تولیدی تاثیرگذار هستند اما در شرایط استراتژیک که اراده مدیران صنعتی بر شرایط بیرونی جاری و ساری نیست باید برای  تقویت عوامل  درون سازمانی واحدهای تولیدی  تمرکز کرد و برای برنامه ها ، طرح ها ، منابع انسانی و تامین منابع مالی فکر کرد، برنامه ریزی های لازم را انجام داد و طرح ها را پیاده سازی کرد. در این شرایط نقاط قوت را باید تقویت کرد و برای نقاط ضعف واحدهای تولیدی برنامه ریزی های لازم را  کنار هم چید.  زمانی که شرایط بیرونی نامساعد می شود  واحدهای صنعتی که به لحاظ درون سازمانی ضعیف هستند بیشتردر معرض خطر قرار می گیرند و اگر با هوشیاری مقاومت نکنند مشکلاتشان  تا اندازه ای پیش می رود که سازمان به ورشکستگی و تعطیلی کشیده خواهد شد.  این دسته از واحدها بنگاه های صنعتی هستند که با ضعف مالی و مدیریتی مواجه هستند  و با گذشت زمان مشکلات زیادی پیش پایشان قرار خواهد گرفت. درواقع عوامل بیرونی منجر می شود تا مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی تشدید شود و این واحدها نمی تواننددر برابر حجم عظیمی از مشکلات مقاومت کنند.بنابراین در این شرایط هوشیاری مدیران در واحدهای تولیدی  تاثیرگذار است . هر واحد تولیدی مراحل مختلف تولید، کودکی، و بلوغ را پشت سرمی گذراند و در صورتی که مدیران صنعتی بتوانند در هر کدام از این مراحل رشد تصمیم گیری های مناسبی داشته باشند و با آینده نگری و طرح های بلندمدت فعالیت هار ا پیش ببرند در برهه هایی که مشکلات اقتصادی ظهور و  بروز پیدا می کند یا واحدهای تولیدی به دلیل مسائل کلان سیاسی با مشکل مواجه می شوند مقاومت بیشتری نسبت به  سایر بنگاه ها از خود نشان خواهند داد. شرایطی که  مدیران صنعتی می توانند با در پیش گرفتن تدابیر مختلف که از تخصص و مهارت آنها سرچشمه می گیرد مشکلات را شناسایی کرده، راه حل ارائه دهند تا از این دوران به سلامت بگذرند و از تعطیلی و ورشکستگی بنگاه های تولیدی  خود  جلوگیری کنند. در کمال تاسف  سیاست گذاری های برخی مدیران  برای صنایع مبتنی بر یک نوشتار اساسی فکر شده  نیست بلکه سیاست زدگی در بخش صنعت هم ریشه دوانده و معضلی است که از توسعه صنایع کشور جلوگیری می کند. برخی واگذاری های دولتی ها به بخش خصوصی ناکارآمد بوده و نه تنها خبری از کوچک سازی بدنه دولت نیست بلکه روز به روز دولت فربه تر شده است.  دولت ها تاجران خوبی نبوده و نیستند و عملکرد اقتصادی دولت ها با توجه به دستاوردهایی که داشته اند  بیشتر مبتنی بر سایش واحدهای صنعتی بوده است نه رشدو پیشرفت آنها . بنابراین به جز چند واحد فولادی و معدنی که عملکرد و دستاورد  موفقی داشته اند در واحدهای صنعتی دولتی تفکر کاهش هزینه ها و  تفکر مبتنی بر رقابت پذیری وجود نداشته است.  این تفکر در  واحدهای تولیدی کوچک تر نیز نفوذ کرده و  درمواقعی شاهد هستیم به جای اینکه برنامه ریزی برای توسعه فعالیت های صنعتی انجام شود برخی مدیران منافع شخصی را ترجیح داده و واحدهای تولیدی را با عملکرد خودشان به قهقرا برده اند.

 

*مشاور و کارشناس صنعتی

url : http://www.isfahanziba.ir/node/81340

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی