ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

هزاره های گمشده

تاریخ درج : شنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۷
شماره روزنامه: 

این کتاب بازگوکننده تاریخ سیاسی، مدنی و فرهنگی ایران باستان از نخستین دوره تا زوال ساسانیان، تالیف دکتر پرویز رجبی، ایران‌شناس، تاریخ‌نگار و نویسنده‌ آگاه و سخن‌سنج روزگار ماست. هزاره های گمشده شامل پنج مجلد است که مجلد نخست آن در دو بخش کلی تنظیم شده است. بخش اول که به اهورامزدا، زرتشت و اوستا اختصاص دارد، پرداختی است علمی و تحلیلی به همه‌ آرا و نقدهایی که در ایران و جهان به ایزد بزرگ ایرانیان باستان و پیامبر و کتابش تخصیص یافته است. بخش دوم به مقوله‌هایی چون آتش و ایزدان و امشاسپندان و جشن‌های ایرانی و پنج گاه شبانه‌روز در ایران باستان و مقالاتی چون اسب و آتوسا و ابد و ازل و عقاب و سپیتمان و آیین‌های ازدواج در ایران باستان و حقوق زنان اختصاص یافته است و در پایان، ترجمه‌ رساله‌ تکذیب و رد فرق دینی ارائه شده است که نقدی است از ارنیک، دانشمند و مورخ ارمنی قرن پنج میلادی درباره‌ زروان و زروان‌گرایی ایران باستان.مجلد دوم ازین قرار است: هخامنشیان به روایتی دیگر.  تاریخ تحلیلی آریایی‌ها، مادها و هخامنشیان، از آغاز تا بر تخت‌نشینی خشایارشا همراه با دو ضمیمه 140 صفحه‌ای باعنوان نظام اجتمـــــاعی و سازمان اداری ایران در زمان داریوش و پیدایش خط میخی فارسی باستان.مجلد سوم با این نام است: خشایارشا تا فروپاشی هخامنشیان. تاریخ مستند این دوران، همراه با ترجمه‌ همه رسالات تاریخی، سنگ نبشته‌ها، لوح نبشته‌ها و کتیبه‌های یافت شده است.مجلد چهـــــارم درباره اشکانیان (پارت‌ها)است و توضیح‌گر  پنج قرن تاریخ مه‌آلود و ناشناخته‌ ایران که در عیـــــن حال از حساس‌ترین دوره‌های تاریخی و آبشخور بخش عظیمی از ادب شفاهی و حماسی ایران باستان محسوب می شود.مجلد پنجم هم عبارت است از: ساسانیان، از آغاز تا زوال این سلسله، شامل اسناد و تحلیل‌های تاریخی متنوع و پرشمار و توضیح‌گر نقش دیـــــن در ایــــــران ساسانی.

url : http://www.isfahanziba.ir/node/84515

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی