ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

نگاهی جامعه شناختی به ماجرای شورای شهر بابل

تاریخ درج : یکشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۷
شماره روزنامه: 

عبدالصمد محمودی

 

 

انتشــــار خبر فساد اخلاقی برخی اعضــــای شــــورای شهــــر بابل در روزهای اخیر، دوباره بحث بر سر اهمیــــت شوراهــــا برای كارآمدتر ساختن مدیریت شهری را بر سر زبان ها انداخته است. البته عمده بحث ها نه ناظر بر وجود یا عدم وجود شوراها و اهمیت آنها كه به نظرم بر هیچ انسان آزادی‌خواهی پوشیده نیست كه شوراها به مانند نمایندگی مجلس، انتخابات و مطبوعات از اركان دموكراسی و قابل دفاع در هر جامعه ای هستند،  بلكه از باب ضرورت بازنگری در خصوص نحوه نظارت بر عملكرد شوراهـــا و چگونگی انتخــاب افراد شایسته برای این جایگاه هــــا بـــس مهـــم است.قبل از هر چیز لازم می دانم تذكر داده شـــود كه بیان این پرســــش از منظـــر نگارنـــــده نــــه از باب راه‌اندازی یک مكانیزم مضاعف تر به مانند نظارت استصوابی در حوزه هــای انتخابی (گرچه همین الان نیز این نظارت وجود دارد)، بلكه از باب یک دغدغه اجتماعی برای كارآمــــدتــــر كــــردن اركان مردم‌سالاری در جامعه ایرانی است. بر كسی پوشــیــده نیســــت كه وجــــود شـــوراهـــا، به مانند پارلمان، مطبوعات، نهادهای مدنی و... از اركان مردم سالاری در جامعه ای محسوب می شوند. اما برای افزایش كارآمـــدی و كیفیت این اركان و جلوگیـــــری از لوث شـــــدن ایـــــن جایگاه های بسیــار تاثیرگذار در جوامع پیشرفته، مكانیزم ها و سازوكارهای ســـفــــت و سختی اندیشیده شده است. یكی از این مكانیزم های نظارتی  و تربیتی مهم، حضور فعال احزاب در این كشورهاست. وجود احزاب و نهادهای مدنی آزاد در این كشورهـا باعـــث می شــــود فــــرد علاقه منــــد بـــــه فـعــالــیــت در عرصه هـای مـــربــوط به حــوزه عمومــی از جملـــه سیاســـت، از همـــان اوان جــوانـــی به فرآیندهـــای حزبی وارد شده و به صورت گام به گام پله هــای ترقی را طی كنـــد، به طور دقیق به مانند فــردی كه می خواهد پزشک شود. چــــنـــــان كــــه می دانیــــم فـــــردی كه به دنبال پزشک شدن است بایست دوره های متفاوت آموزشـــــی از دبســـتان گرفتـــه تــــا دانـــشــــگاه را طی و دروس تئوری و عملی متعدد را پشت سر بگذارد تا در نهایت بتواند حائــــــز مــــــدرک پزشكی شود.فـــــــــرد فـــــــعـــــــــال در حوزه سیـاســـــــت نیـــز بـــــــــــرای رســــــیــــــــدن بــه مـــــقـــــام نمایندگی مردم بایـــد سال های طولانی را در جلسات حزبی ســــپــــــری كرده و آموزش ببینــد تا در نهایت بــتــوانــــــد نظـــــر هم حزبی هــای خود را جلب كرده و به عنوان كاندید حـــــزب برای پــســـــت نمایندگـــــی معرفی شود. این فرآیند در برخی از كشورها برای برخی از افراد ممكن است 10 تا 15 سال طول بكشد.طولانی شـــــدن این زمـــــان بـــاعــــــث می شــــــود تا فرد موردنظر در طول زمـــــان و در فرآیند كار سیاسی مداوم، پخته و در اصطلاح جامعه پذیر شود. باید توجه داشته باشیم كه در چنین فرآیندی، هیچ حزبی آینده سیاســــی خود را به خاطر هیچ فردی قمار نخواهد كرد و سعی می كند بهترین و محبوب‌ترین فرد را انتخاب كند.اما با کمال تاســــف در كشــــور مـــــا به دلیل عدم شكل‌گیری احزاب قدرتمنـــد و نهادینه در پهنه كشور و اولویت همیشگــــی افراد بر كار جمعی، سیاست به طور اساسی قائم به افراد بوده است و ما نمونــــه هـــــای آن را در قائم بـــــودن به افـــراد در طول تاریخ نیز مشاهده كرده ایم از حزب توده گرفته تا جبهه ملی و پان ایرانیست و سازندگی و اعتماد ملی ... كه قائم به افرادی چون كیانوری، مصدق، پزشكپور و... بوده اند و با كم رنگ شدن نقش این افراد در عرصه سیاست از این احزاب نیز رنگ و بوی چندانی در عرصه اجتماعی و عمومی نمانده است. بنابراین سیاست بیش از آنكه با جمع و كار جمعی و حوزه عمومی پیوند خورده باشد، گروگان افراد و كار فردی و خودمداری بوده است. حال آفـــــت این حـــــوزه زمانـــــــی خود را بیشـــتر می‌نمایاند كه بر مصدر حوزه های سیاسی از جمله شورا، به قول ادموند بورک متفكر محافظه‌كار انگلیسی، افرادی بنشینند كه هرگز عادت نداشته‌انـــد كه به خود احترام بگذارند و شـــهــــرتـــــی نیز نداشــتـــه انـــد كه بیم از دســــت دادن آن را داشته باشنــــد، طبیعی اســـــت كــــــه چنیــــــن افــــــرادی از هیچ اقدامــی برای حفظ قـــــدرت خویــــش فروگذار نخواهنــد كرد و این مسئلـــه با کمال تاسف به طور دقیق چیزی اســـــت كـــــه در شــــورای شهر بابل اتفاق افتاد.

 

 

url : http://www.isfahanziba.ir/node/81444

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی