ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

مدیریت استراتژیک فرصت‌سازی برای سازمان است

تاریخ درج : پنجشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۷
شماره روزنامه: 
هفت توصیه برتر استراتژیک به سازمان ها

 چرا برخی از موسسات، نوسان‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی را به راحتی تحمل کرده و بر آنها غلبه می‌کنند و در مقابل برخی از سازمان‌ها طعم تلخ شکست را چشیده و از ادامه راه باز می‌مانند؟ به عقیده بسیاری از متخصصان علم مدیریت پاسخ بسیاری از این‌گونه سوالات را باید در مفاهیمی به نام استراتژی و مدیریت استراتژیک جست و جو کرد.مدیریت استراتژیک تصمیمات و فعالیت‌های یکپارچه در جهت توسعه استراتژی‌های موثر، اجرا و کنترل نتایج آنهاست. می توان گفت مدیریت استراتژیک فعالیت‌های مربوط به بررسی، ارزشیابی و انتخاب استراتژی‌ها، اتخاذ هر گونه تدابیر درون و بیرون سازمانی برای اجرای این استراتژی‌ها و در نهایت کنترل فعالیت‌های انجام شده را در برمی‌گیرد.یکی از مزیت های اصلی مدیریت استراتژیک این است که به سازمان کمک می کنـــد از مجرای استفـاده کـــردن از روش منظـــم تــــر، معقول‌تر و منطقی تر راه‌ها یا گزینه های استراتژیک را انتخاب کند و بدین گونه استراتژی‌های بهتری را تدوین کند. تردیدی نیست که این یکی از منافع اصلی مدیریت استراتژیک است ولی نتیجه تحقیقات کنونی نشان می دهد این فرآیند می‌تواند در مدیریت استراتژیک نقش مهم‌تری ایفا کنند. مدیران و کارکنان از طریق درگیرشدن در این فرآیند خود را متعهد به حمایت از سازمان می کنند. یکی دیگر از مهم‌ترین منافع مدیریت استراتژیک این است که موجب تفاهم و تعهد هر چه بیشتر مدیران و کارکنان می شود. یکی از منافع بزرگ مدیریت استراتژیک این است که موجب فرصتی می شود تا به‌کارکنان تفویض اختیار شود. 

 

    هفت توصیه برتر استراتژیک به سازمان ها
     سازمان با نقشه کهنه نمی تواند سرزمینی تازه کشف‌کند.
   زمینه پرورش استراتژی‌های نو را درسازمان فراهم کنید، از طریق افــــراد جدیـــد، گفت و گوهـــای جدیــد و چشم‌اندازهای‌جدید.
   برای رسیدن به چارچوب فکری جدید، باورهای قدیمی و دست و پاگیر سازمانی را فراموش کنید.
    درست انجام دادن یک کار غلط در سازمان، زیان بار تر ازانجام ندادن یک کار درست است.
   برای ایجاد خلاقیت سازمانی در جست و جوی افرادی در سازمان باشید که هنوز با شرایط خو نگرفته و پارادایم حاضر را نپذیرفته اند.
    در هر تصمیم گیری سازمانی،  یک فرصت به بهای ازدست دادن سایر فرصت ها به دست می آید، پس در تصمیم گیری دقت فراوان داشته باشید.
   شکست اصلی سازمان‌ها این است که بیشتر وقت و هزینه خود را صرف دفاع از دانسته ها و داشته‌هایشان می کنند نه به یافتن ندانسته ها و به دست آوردن نداشته‌هایشان.
منبع: سایت موسسه آموزش عالی آزاد هادی

url : http://www.isfahanziba.ir/node/86101

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی