ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

مخاطرات آبی رسانه‌ها ی جمعی

تاریخ درج : یکشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۷
شماره روزنامه: 
رسانه ها چگونه می توانند به گذر از بحران آب کمک کنند؟

 امروزه افزایش جمعیت، تغییرات آب‌وهوایی، گرم شدن زمین و در کنار این پدیده‌ها، مدیریت نادرست، سبب تشدید معضلات محیط‌زیست شده است. کشور ایران در نیمکره خشکی قرار دارد، بارندگی نیز کاهش‌یافته و جمعیت روزبه‌روز افزایش می‌یابد و مدیریت صحیح منابع آب و برنامه‌ریزی مناسب در این حوزه نیز حلقه مفقوده سیاست‌گذاری آبی تلقی می‌شود. این عوامل سبب شده که ایران با مخاطره کمبود آب مواجه شود.آن‌گونه که متخصصان می‌گویند، باید بپذیریم که ایران اکنون در مرحله مخاطره آبی است، یعنی فاصله اندکی تا رسیدن به مرحله بحران داریم و اگر به هشدارها، توصیه‌ها و راهکارهای کارشناسان داخلی و جهانی عمل نکنیم، بــــه مرحلــــه بحران وارد خواهیم شـــــد. اگـــــر سیاست‌گذاری دقیق و موثری در حوزه آب اتخاذ نشود در آینده این مخاطره به یک تراژدی آب تبدیل می‌شود.همچنین در این خصــــوص باید از نــــقـــــش کمکـــــی رسانه‌های جمعی به شیوه‌ای موثر اســـتفاده کــرد.به گزارش ایسنا،در این رابطه، محققان کشور به انجام پژوهشی دست زده‌اند که در آن، نقش رسانه‌های جمعی در هدایت افکار عمومی در مواجهه با مخاطره آبی مورد ارزیابی علمی قرار گرفته است.در این تحقیق سعی شده است به سوالاتی از قبیل موارد ذیل پاسخ داده شود: رسانه‌های جمعی چگونه باید افکار عمومی را درباره مسئله آب مطلع و مخاطبان را به الگوی صحیح مصرف تشویق و هدایت کنند؟ استفاده از رسانه‌ها امروزه کارآمدترین و مهم‌ترین ابراز انتقال اطلاعـــات و تامین نیازها و خواســـته‌های افکار عمومی محسوب می‌شود، بنابراین امروزه شناخت ماهیــــت، جایـــگاه و ظرفیت‌های رسانه‌ای و بهره‌برداری آگاهانه و صحیح از رسانه‌ها برای رسیدن به مواجهه مناسب با مخاطرات از ضرورت‌های اساسی است.در ایــــن رابطه، هادی البرزی‌دعوتی، سردبیر گروه رسانه اداره پژوهش خبری صداوسیما و همکارانش در این پژوهش اعتقاد دارند: «رسانه‌ها در این مرحله سه وظیفه عمده دارند: پیشگیری، آمادگی و پیش‌بینی. فرهنگ‌سازی، آمـوزش، نظارت و مطالبه‌گری از مهم‌ترین وظایف رسانه‌ها در مرحله پیشگیری است. رسانه‌ها می‌توانند شهروندان، کشاورزان، دانـــش آموزان را به مصرف بهینه و درست تشویق و هدایت کنند. رسانه‌هـــا همچنین می‌توانند دستگاه‌های مرتبــــط با حوزه آب و کشاورزی را به اصلاح الگوی کشت و استفاده از روش‌های مکانیزه کشت تشویق کنند».آنها می‌افزایند ایجاد آمادگی دومین وظیفه مهم رسانه‌های جمعی است. رسانه‌ها می‌توانند در جامعه ضمن اطلاع‌رسانی دقیق درباره وضعیت موجود آب، با ایجاد آمادگی در شهروندان به تعمیق همبستگی اجتماعی یاری رسانند. بدین ترتیب رسانه‌ها می‌توانند با فعالیت درباره مدیریت منابع آب و مشارکت خیرین در توجه به زیرساخت‌های آب، بــــه جلوگیــــری از ورود بــــه مرحلــــه بحران کمک کنند.

url : http://www.isfahanziba.ir/node/83254

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی