ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

لزوم ورود سمن‌ها به آموزش پیش از دبستان

تاریخ درج : سه شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۸
کودکان محروم سهمی در مهدهای کودک ندارند

رشد و گسترش سازمان‌ های مردم نهاد باوجود  مشکلات موجود برای آنها از ضرورت‌هاست. پرداختن این سازمان‌ها به مسئله آموزش به‌ عنوان یکی از حقوق اساسی کودکان از یک سو و نقش آموزش‌ و پرورش پیش از دبستان در رشد و تکامل کودکان به‌ صورت یکپارچه و همه جانبه و بر اساس پژوهش‌های انجام‌شده توسط سازمان های مردم نهاد از سوی دیگر دارای اهمیت است. همچنین آگاهی، نگرش و تجربه این سازمان‌ها در کار با کودکان پیش از دبستان از ضرورت های ارائه راهکار توسط سازمان های مردم نهاد است. نقش سازمان‌های مردم‌نهاد در دو سطح جهانی و کشوری قابل بررسی است. در سطح جهانی سازمان‌های مطالعاتی و پژوهشی وجود دارند که در ارتباط با آموزش پیش از دبستان فعالیت می‌کنند و به ارائه رویکردهای آموزشی باکیفیت و راهکارهای توسعه دستیابی همگانی به این آموزش‌ها می‌پردازند. این سازمان‌ها برنامه‌های پیشنهادی خود را به‌صورت تجربی به مرحله اجرا درمی‌آورند تا راه را برای اجرای آنها در سطح گسترده‌تری در کشورهای مختلف 

فراهم سازند. نظریه‌ها و تجـــــربه‌های جهانی در حوزه آمــــوزش‌وپــــــرورش پیش از دبستان حاصل مطالعه و پژوهش‌های این سازمان‌های علمی هستند.  مهم‌ترین این رویکردها رویکرد شناختی، تحولی و انسان‌گرا نسبت به آموزش کودکان پیش از دبستان است. سازمان‌های مردم‌نهاد در سطح کشوری در حوزه آموزش پیش از دبستان نیز به دو نوع تقسیم بندی می شوند:

سازمان‌های مردم نهاد علمی -ترویجی

این سازمان‌ها نظریه‌های جهانی را با برگزاری کارگاه‌های آموزشی، سمینارها، ترجمه کتاب‌ها و مطالب مرتبط با این نظریه‌ها ارائه می‌دهند و گاه به اجرای تجربی آنها در سطح محدود می‌پردازند. این فعالیت در کشورهای دیگر معمولا از طریق دانشگاه‌های مرتبط انجام می‌شود،  اما در کشور ما به دلایل گوناگون این نظرات جدید کمتر و دیرتر به مراکز دانشگاهی راه می‌یابند.

 

سازمان‌های مردم‌نهاد اجرایی

این سازمان‌ها به‌منظور حمایت اجتماعی از کودکان محروم جامعه شکل‌گرفته‌اند و به اهمیت آموزش کودکان زیر شش سال باور دارند و برای آنها برنامه‌های آموزشی اجرا می‌کنند که البته در بیشتر موارد از کیفیت کافی برخوردار نیست و گاه با سازمان‌های علمی -ترویجی ارتباط دارند و از برنامه‌های آموزشی آنها استفاده می‌کنند. یکی از این انواع، شرکت‌های دارای مسئولیت‌پذیری اجتماعی هستند. در سال‌های اخیر این شرکت‌ها با سازمان‌های مردم‌نهاد ارتباط برقرار کرده‌اند و در اجرای برنامه‌های آموزشی ازجمله پیش‌دبستانی با یکدیگر مشارکت دارند. فعالیت دیگر بخش خصوصی در حوزه آموزش پیش از دبستان که سابقه بیشتری دارد، ایجاد مهدهای کودک است که جنبه انتفاعی دارد و با توجه به شهریه‌ای که از خانواده‌ها دریافت می‌کنند، کودکان محروم در این بخش، سهمی ندارند.

*روانشناس کودک

url : http://www.isfahanziba.ir/node/93057

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی