ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

قانون مکتوب

تاریخ درج : چهارشنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۸
شماره روزنامه: 
ممنوعیت تغییر خطوط مرزی

اصل‏ هفتاد و هشتم: هرگونه‏ تغییر در خطوط مرزی‏ ممنوع‏ است؛‏ مگر اصلاحات‏ جزئی‏ با رعایت‏ مصالح‏ کشور، به‏ شرط اینکه‏ یک‌طرفه‏ نباشد و به‏ استقلال‏ و تمامیت‏ ارضی‏ کشور لطمه‏ نزند‏ و به‏ تصویب‏ چهارپنجم‏ مجموع‏ نمایندگان‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ برسد. اصل‏ هشتادم: گرفتن‏ و دادن‏ وام‏ یا کمک‌های‏ بدون‏ عوض‏ داخلی‏ و خارجی‏ از طرف‏ دولت‏ باید با تصویب‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ باشد.

 

url : http://www.isfahanziba.ir/node/103278

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی