ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

فلسفه چیست؟

تاریخ درج : یکشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۷
شماره روزنامه: 

 کتاب «درآمدی به فلسفه» برای آشنایی ابتدایی با فلسفه نوشته شده است و به طور معمول به عنوان منبع مهمــــی بــــرای دانشجــویـــان علوم‌انسانی به شمار می‌رود. نویسنده، نخست در پیشگفتار به پرســــش «فلسفه چیست؟» می‌پردازد و سپس به معرفی بخش‌های فلسفه در سه بخش جداگانه پرداخته است‌:
بخش۱: فلسفه اخلاق
بخش۲: فلسفه سیاسی
بخش۳: نگاهی به متافیزیک و دانش‌شناسی

 

 ️بخش اول شامل تعاریفی از فلسفه و فلسفه اخلاق و دیدگاه‌های فیلسوفانی همچون سقراط، افلاطون، ارسطو، اپیکور، ابن مسکویه، اسپینوزا، کانت و مکاتبی همچون سگ‌ واران، رواقیان و بررسی «سودگرایی در پیوند با خوشی‌گرایی» و نیز «اخلاق انســـان‌گرایانه» است.

 

 در بخش دوم، نویسنده در تعریف فلسفه سیاسی می‌نویسد: «فلسفه سیاسی، پرداختن به پرسش‌های بنیادین است درباره جامعه، دولت، آیین کشورداری، هدف زندگی اجتماعـــی و نیز حــــقـــوق و وظایف فرد و جامعه نسبت به یکدیگر.» او در ادامه به فــلســـفــه ســیــاســـی فیلسوفــــانــــی همچون افلاطون، ارسطو، فارابی، هابز، لاک، جرمی بنتام و جان استوارت میل، هگل و مارکس پرداخته است و نیز سیر تحول اندیشه دموکراسی و گرایش فاشیسم را نیز از نظر گذرانده است.

 

 در بــــخــــش ســــوم کــــه نــگـــاهــــی به متــافــیــزیـــک و دانش‌شناسی است، نویسنده پس از اشاره به چگونگی آغاز فلسفـــه، به اندیشه‌هـــای فیلسوفـــانـــی همچون افلاطون، ارسطو، پلوتینوس، بوعلی سینا، سهروردی، ملاصدرا، دکارت، اسپینوزا، لایبنیتس، لاک، برکلی، هیوم، کانت و هگل پیرامون متافیزیک و دانش‌شناسی (اپیستمولوژی) پرداخته است. افزون بر این او به سیر «فلسفه در جهان مسیحی و اسلامی»، «فلسفه اروپا در سده‌های میانه» و «متافیزیک در دوره پس از کانت» نیز پرداخته است و سپس در زیر عنــــوان «نگاهی به رویکردهای فلسفی سده بیستم»، به فلسفه‌ زندگانی، نمودشناسی (فنومنــــولـــوژی)، پراگماتیسم، فلسفه تحلیلی، پوزیتیویسم منطقی و فلسفه هستی پرداخته است و دیدگاه‌های مهم ترین نمایندگان هر یک از این رویکردهای فلسفی از جمله شوینهاور، نیچه، هانس دریش، برگسن، پیرس، جیمز، دیوئی، کی‌یرکه‌گور و یاسپرس را معرفی کرده است و در پایان نیز به ذکر نکاتی چند درباره فلسفه هستی (اگزیستانس) پرداخته است.افزون بر این نمایه مفهوم‌هــا و نمایه نام‌هـــا در پایان کتاب، به ارزش این کتاب افزوده اســـت و دسترسی خواننده به مطالب کتاب را آسان ساخته است.

url : http://www.isfahanziba.ir/node/81447

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی