ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

فلسفه و خودآگاهی جامعه‌شناسی

تاریخ درج : سه شنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۸

علوم‌اجتماعی به‌مثابه یک «علم»، بیش از هر زمان دیگری دچار بحران مشروعیت شده است. به همین دلیل، بازاندیشی در شرایط امکان و تحقق آن از دو حیث معرفتی و تاریخی ضروری به نظر می‌رسد. علوم اجتماعی، دانش شناخت جامعه مدرن و حفظ و بازسازی آن است. در این میان، جامعه‌شناسی به‌طور خاص، صورت تکامل‌یافته و انضمامی‌خودفهمی‌مدرنیته از خویشتن و بازتولید خود از خلال مرزگذاری با دیگری‌هایی است که پیش از آن، در نظریه‌های فلسفه تاریخ مدرن و در ایده غالب اندیشه ترقی، در مراحل تکاملی تاریخ به‌عنوان عقب‌مانده، چه به‌عنوان بربر و بی‌تمدن با ارزش‌گذاری منفی و چه به عنوان وحشی نجیب با دیدگاهی نسبتا مثبت، تکلیفشان روشن شده بود.فرض این دوگانه که در قالب‌های مفهومی‌گوناگونی تکرار شده است، یا به عبارت دقیق‌تر، فرض مدرنیته به‌مثابه جهانی «متفاوت» با همه جهان‌ها یا نوعی تجربه، ولو در اَشکال متنوع اما متفاوت از همه تجارب بشری و البته «عیار» سایر جهان‌ها و تجارب، شرط شکل‌گیری جامعه‌شناسی است.مدرنیته نوعی هستی تاریخی اعتباری است که در همه اَشکال خودفهمی‌اش، به‌مثابه نوعی جهان متمایز از همه جهان‌ها در همه دوران‌ها، توجیه می‌شود، چه آنطور که در صورت کلاسیکش در قالب رویکردهای اروپامحور فهم می‌شد، با تأکید بر مقوله مکان‌خاستگاه و متغیر یا سلسله‌مراتبی درنظرگرفتن زمان‌های تاریخی که توالی آنها توضیح‌دهنده تفاوت‌ها بود و چه به‌مثابه تجربه‌های متکثر مدرن. /از کانال فلسفه علوم اجتماعی دانشگاه تهران

url : http://www.isfahanziba.ir/node/101002

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی