ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

عصیانگر کامو

تاریخ درج : پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷
شماره روزنامه: 

كتاب «عصيانگر» يكی از آثاری است كه می‌تواند خواننده را با وجوه ديگری از شخصيت يک نويسنده آشنا كند، كتابی كه سويه‌ای ديگر از نوع نگاهی هوشمندانه را يدک می‌كشد و باعث اعتبار بيشتر نام نويسنده‌اش در سطح جهانی شده است. بسياری از منتقدان و علاقه‌مندان آثار كامو بر اين باورند كه مطالعه‌ كتاب‌های او بايد با مطالعه‌ عصيانگر آغاز شود، زيرا لايه‌های پنهان ذهنيت نويسنده در بسياری از كارهای داستانی به شكلی ملموس‌تر در اين كتاب متجلی شده است. آلبر كامو، عصيانگر را در سال ۱۹۵۱ يعنی كوته زمانی پس از پايان جنگ جهانی دوم نوشت.اين كتاب حاصل تأملات نويسنده و انديشمندی است كه بی‌گمان با همه نحله‌های فكری و عقيدتی اروپای پس از جنگ و دوران پيش از آن آشنا بوده و در جامعه‌ای می‌زيسته كه به‌طور مستمر تحت تاثير مكتب‌های گوناگون قرار داشته است.  كامو در اين كتاب كم و بيش در همه‌ تجربه‌های ايمانی و عقيدتی اروپائيان، از مسيحيت گرفته تا نيست‌انگاری، از فاشيسم تا كمونيسم به پژوهشی ژرف می‌پردازد و تصويری روشن از سير تاريخی افكار و عقايدی را كه در طول زمان بر اروپا حاكم بوده است، ترسيم می‌كند. او در اين كتاب نشان می‌دهد كه چگونه كسانی كه از عشق به انسان دم می‌زنند همه‌ كشتارها را با اين دست‌آويز توجيه می‌كنند و فلسفه را عذرخواه خود قرار می‌دهند و با استناد به آن برای رسيدن به هر هدفی تا آنجا پيش می‌روند كه سرانجام جانيان را مبدل به داوران می‌كنند. كامو می‌گويد كه آدمی با افراط در نتيجه‌گيری از منطق عصيان می‌خواهد زمين را به قلمرويی برای خدايی خود مبدل سازد و اينجاست كه فرمانروايی تاريخ آغاز می‌شود و انسان با هم‌ذات شدن با تاريخ و با وفادار نماندن به عصيان واقعی خويش خود را وقف انقلاب‌های نيست‌انگارانه قرن بيستم می‌كند. نگاه مستند كامو در بيان همه ادعاهايش اين كتاب را فراتر از يک مجموعه مقالات قرار داده و به محض شروع شدن حسی از اعتماد را در مخاطب پديد می‌آورد.

url : http://www.isfahanziba.ir/node/75311

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی