ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

شهروند ملی و شهروند جهانی

تاریخ درج : پنجشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۷
شماره روزنامه: 
شهروند جهانی محصول ابتکارات شهروند ملی است

بهروز دیلم‌صالحی

 

 

واضح است که شهروند ملی پیش از شهروند جهانی شکل عینی به خود گرفت، با این حال شهروند جهانی بیشتر یک ایده است تا یک عینیت. واقعیت امراینکه هر فرد انسانی بیش از اینکه هویت خود را در درون مجموعه جهانی تعریف کند، در درون حقوق و تعهدات تابعیتی تعریف می­‌کند. از این­ رو مقایسه شهروند ملی با شهروند جهانی مقایسه امر عینی با امر ذهنی است و لذا چندان منطقی به نظر نمی رسد. اما در صورت ظهور شهروند جهانی، در ادامه فرآیندی شکل خواهد گرفت که شهروندان ملی مبتکر آن بودند و ادامه دادند.در مدل های کلاسیک شهروندی، هر عضو جامعه دارای چهارعنصر حقوق، تکالیف، مشارکت و هویت بود که البته یک واحد عملکردی را تشکیل می­‌داد و یک رابطه مشخص را میان وظایف و حـقـوق مـدنـی، سیاسی  اجتماعی مانند انجام وظیفه سربازی، پرداخت مالیات، آموزش اجباری، حق رأی همگانی، شرکت در انتخابات به عنوان انتخاب شونده و ... ایجاد می‌کرد. این وضعیت تشریح کننده رابطه یک فرد و دولت بود. امروزه آنچه به عنوان شهروندی شناخته می شود، همین شکل از رابطه فرد و دولت است. با وجود این، شهروند جهانی مطابق آنچه گفته شده محصول اقدامات و ابتکارات شهروند ملی است.شهروند جهانی در صورت شکل‌گیری، در جامعه مدنی ملی ریشه دارد. این مدل البته یک مدل رئالیستی است اما با واقعیات کنونی جهان حاضر انطباق دارد. پس شهروند جهانی ادامه فرآیند بازتعریف و بازتولید نظام حقوق و تکالیفی است که انسان­‌ها خلق خواهند کرد، البته این بار درسطح جهانی و با سازوکارها و معیارهای خاص خود.شهروندی در یک جامعه جهانی نیازمند تفسیر جدیدی از مرز دولت است. به طور کلی دولت ها با وجود جایگاهشان نسبت به گذشته، اما هنوز هم مهم‌ترین بازیگران عرصه بین المللی هستند. با این حال آنها همچنان مهم‌ترین حامیان، مجریان و ناقضان حقوق بشر و حتی حقوق شهروندی بوده­‌اند. در فرآیند جهانی شدن، فرآیندی که هنوز چشم انداز مشخصی نمی­‌توان از روندهای آن ارائه داد، دولت­‌ها باز هم ادامه حیات خواهند داد، اگرچه به واسطه تحرک ذاتی در مدرنیته و جهانشمولی، تغییراتی را تجربه خواهند کرد. مهم‌ترین اثر جهانی شدن بر دولت­‌ها تقلیل حاکمیت است و همین موضوع است که در ایجاد یا حتی بازتاب نفوذ پذیری مرزها، جهانی شدن مهاجرت و ... مهم بوده است.منظور از شهروند جهانی، مجموعه مختلفی از تعاریف است که تشابه زیادی با هم دارند. اغلب مفهوم شهروند جهانی به فردی گفته می شود که تعهد به هر گونه تقسیمات مبتنی بر جغرافیا را که بر شهروندی ملی تاکید دارد، رد می­‌کند. این وضعیت تبیین کننده وضعیتی از حقوق و تکالیف است که در گستره­‌ای جهانی و بر همه ابناء بشر قابلیت اجرا دارد. 

url : http://www.isfahanziba.ir/node/83077

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی