ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

زدودن چهره تبعیض و نابرابری

تاریخ درج : دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷
شماره روزنامه: 

منصوره معین‌ الدینی

 

 

رشد بی‌سابقه شهـــــرها و تمایل مردمـــــان به شهرنشینـــــی، لزوم بهره‌گیــــری از مدیریتی مبتنـــــی بر تخصـــــص و کارآمــــــدی درجهـــــت دستیابی به اهداف توسعه پایدار و استفاده بهینه از منابع انسانی را بر همــــگان آشکار کــــرده است. آن‌گونه که  یکـــــی از مهم‌ترین مولفه‌های مدیریت شهری، بهره‌گیری صحیح از منابع انسانی و مشارکت همه‌جانبه ایشان در اداره امور تعریــــف می‌شــــــود. اهمیت مسئـــله مشارکت شهروندان در اداره امور شهر به‌گونه‌ای است که از آن در قالب مفهوم حق به شهر و به‌عنوان یک حق برای افراد یاد می‌شود.  در این میان ، زنان  در جایگاه  بخش مهم و اثرگذار از نیروی انسانی یک جامعه، با کسب تخصص‌های لازم و طی مدارج تحصیلی مختلف، به‌عنوان بخش مهمی از نیروی انسانی  تلقی می‌شوند  که نباید  در اداره امور شهر مغفول واقع شوند. ضرورت حضور زنان در اداره امور شهر ازآن‌جهت است که ایشان نیز هم چون دیگر ساکنان یک شهر از حق مشارکت  در اداره امور برخوردارند و دیگر آنکه هرگونه برنامه‌ریزی برای توسعه بدون توجه به زنان نه‌تنها چشم‌پوشی از خواسته‌ها و نیازهای آنان است، بلکه جامعه را نیز از نیمی از توانایی خویش محروم می‌نماید.  بر همین اساس است که در شاخص‌های مرتبط با سنجش نهادهای مدیریت شهری همواره به میزان مشارکت زنان در اداره امور توجه بسیار می‌شود.بااین‌حال، حضور زنان و ایفای نقش در سطـــوح مختلف مدیریت شهر همواره با چالش‌ها و موانعی همراه بوده  و درنتیجـــــه در سالیان گذشته نقش بی‌بدیل زنان در ارتقای کیفیت شهرهای ایران مغفول باقی‌مانده است. از دیگر سو، بی‌توجهی به زنان و نیازهای خاص آنان در گسترش شهرها، محیط عمومی شهر را نیز از فضایی مناسب حضور زنان خارج کرده است و به‌این‌ترتیب هویت زنان در کالبد شهرها نیز به فراموشی سپرده‌شده است. ناکافی بودن امنیـــــت در فضای عمـــــومی و گاه سختی تردد و دسترسی ایمن و سهل برای زنانی با نیازهای خاص هم چون مادران باردار یا دارای کودک خردسال و دختران نوجوان، آنان را از حضور در فضاهـــــای عمــــومی شهر و بالطبع، تمایل به مشارکت در اداره امور دلسرد می‌کند.ما زنان شرکت‌کننـــــده در اولین نشست زنان شــــــوراهای اســـــلامـــــی شهــــرهــــــای اســــتــــــان اصفهــــان، با توجــــــه به‌ غفلت تاریخــــی از نقش زنان در مدیریت شهر، و بااطلاع از موانع حضور و ایفای نقش زنان در اداره امور، اذعان می‌کنیــــم که تحقـــــق توســـــعـــــه شهری و دستیـــــابی  به استانداردهای موجود، در بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و توسعه بر مبنای دانش و با مشارکت همه اقشار جامعه و ارائه و توزیع عادلانه خدمات در تمامی سطوح جامعه و رعایت همه حقوق شهروندی برای همه شهروندان امکان‌پذیر است .آنچه در حال حاضر با آن فاصله بسیار داریم  و بی‌شک یکی از راهبردها و راهکارهای اساسی در رفع این مسئله، نگاه درست به نقش و جایگاه زنان در مدیریت شهـــــری است. بر همیــــــن اساس به‌کارگیـــــری زنان متخصص و کارآمد در سطوح مختلف مدیریت شهر و تامین امنیت شغلی آنان با فراهم آوردن حمایت‌های قانونی و مدیریتی لازم برای بقا و ارتقای شغلی آنان از مهم‌ترین اقداماتی است که در راستای بهره بری از نیروی انسانی زنان و رفع موانع ساختاری برابری  لازم به نظر می‌آید. به همین جهت اصلاح ساختار جذب نیرو و شفافیت در ارتقای نیروهای بخش‌های مختلف ساختار اداری شهر، ازجمله مطالبـــــات و اقدامات مهم محسوب می‌‌شود.توجه به زنان و نیازهای خاص آنان در عمـــــران و شهرسازی، تامین امنیت عمومی زنان در فضاهای عمومی، توسعه زیرساخت‌های فرهنگی آموزشی و تفریحی برای زنان، و فرهنگ‌سازی و آمـــــوزش خانواده‌ها برای تسهیل حضور زنان در اجتماع، ازجمله اقداماتی است که جمع حاضر بر ضرورت توجه به آنان اتفاق‌نظر دارد.ما در پایان خاطرنشـــان می‌ســــازیم، برای زدودن چهره تبعیض و نابرابری از شهر و رعایت کرامت و حقوق شهروندی زنان می‌توان با اتخاذ دیدگاهی مبتنی بر عدالت اجتمــــاعی، از چالش‌ها و موانع حضور زنان در مدیریت امور بکاهیم و با استفاده از فرصت‌ها و نقاط قوت حضور زنان در اداره امور شهر ، بر سرعت پیشرفت و تحقق توسعه پایدار در شهرهایمان بیفزاییم. براین اساس متعهد می‌شویم در مدیریت امور شهرهایمان از تبعیض و بی‌عدالتی چشم‌پوشی نکنیم و با عنایت به اسناد توسعه محور کشور عزیزمان، با نگاه به مقتضیات و واقعیات جامعه و در چهارچوب قوانین، از فرصت حضور خود در شوراهای اسلامی شهر استفاده کنیم  تا گام‌به‌گام میزان حضور زنـــــان در مدیریت شهـــــری را افزایش دهیم  و این‌گونه شاخص مشارکت زنان در اداره امور شهرهای استان اصفهان را به وضعیت مطلوب‌تری تبدیل کنیم.

url : http://www.isfahanziba.ir/node/77417

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی