ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

روایتی هولناک از تبعات قحطی بزرگ در ایران

تاریخ درج : یکشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۷
شماره روزنامه: 

در ایجاد قحطی سال ۱۲۵۰ ه. ش ناسازگاری طبیعت، خشکسالی، سرما و یخبندان بسیار شدید نقش اصلی و عمده را ایفا کرد. ســایر عــــوامــــل بیشتر جنبه ثانوی یا تشدیدکننـــــده داشتند. بنا به نوشته عبدالله مستوفی: «از یکی دو سال پیش، کم‌بارانی شروع (شده بود) و گرانی و کمیابی خواربار خودنمایی می‌کرد، ولـــی در زمستان ۱۲۸۷ق باران هیچ نیامده و مایه‌های سنواتی هم تمام شده بود...»در زمستان ســـال بعــــد هــــم، فقط در مناطق غربی و جنوبی کشور بارندگی شد و از قضا همین بارندگی‌ها که در بعضی نقاط به شکل برف‌های سنگین و متوالی نازل شد، با ایجاد راه‌بندان، مانع انتقال غله و نیز موجب اتلاف نفوس شد. گفته می‌شد که در بعضی نقاط، طی این دو ســــال، حتی قطر‌ه‌ای باران نبارید. از جمله مناطقی که از خشکسالی آسیب فراوان دید، اصفهان، خراسان، یزد و فارس بود. در بسیاری از نقاط، محصـول دیم به کلـــی ســـوخت و زراعـــت آبـــی هـــــم، در نتیجـــــه کاهـــــش شدید آب رودخانه‌ها، قنات‌ها و چشمه‌سار‌ها به سختی لطمه دید، حتی زاینده‌رود که به طور معمول پرآب بود، خشک شد.

url : http://www.isfahanziba.ir/node/81445

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی