ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

راننده جدید

تاریخ درج : سه شنبه ۳۰ امرداد ۱۳۹۷
شماره روزنامه: 

مهتاب غزالی

 

 یکی از مشکلات ترافیک شهری، وجود رانندگانــــی اســـــت که تازه گواهینامه گرفتــــه و با فوت و فن راننــــــدگی در معابـــــر شهری آشــــنا نـــیـــســـــتــــنــــد و در نــــتــیــــجــــه بـــا ناشی‌گری‌هــــای خـــــود در رونـــــد صحیح عبور و مرور شهری ایجاد اختلال می کنند و در ضمن با بسیاری از علائم و نشانه ها آشنایی ندارند. برای مثال در یک کوچه یک طرفه از سمت مجاز در حال رانندگی بودم که یک خودرو بر خلاف جهت، از ابتدای کوچه ظاهر شد و من شروع کردم بــــــرای او چــــــراغ زدن امـــــا او بـــــدون تــــوجــــه بـــــه چراغ‌زدن‌های مکرر من همچنان به راه خود ادامه داد تا در چند سانتی متری من ناچار به توقف شد. پـــــدری که سرنشین ماشــــین بود پیـاده شـــــد و به او گفت ببخشید شما تازه گواهینامه گرفته اید؟ راننده تازه کار گفت: چطــــور، پدر من گفت: برای اینکه به علامت چراغ زدن های راننده مقابل توجه نکردید، او با یک ببخشید سرو ته قضیه را هم آورد و عقب عقـــــب رفت، اما انگار پدر درست فهمیــــــده بود.  بـــــه هــــر حـــــال برخی جوانان آئین نامه را یک شبه حفـــظ می‌کنند و به مــــحـــــض گرفتـــــن گواهینامـــــه، همه موارد آنها را به فرامــــــوشــــــی می‌سپارند. هنوز مهـــر گواهینامه‌شان خشــــک نشده پــــــــــدر گرامی را تحت فشار قرار می‌دهنــــــــد که یـــــــک ماشیــــــــــن آخـــــریـــــــــن سیستــم  را برایشــــــــان بخـــرد   و  بلافاصـــلــه بدون هیچ‌گونـــــه  تجربه عملـــــی وارد چرخه ترافیک می‌شـونـد،  اینان خطرناک ترین عوامـــــل در ترافیک درون شهری هستند، یک روز در یادداشتی نوشــــتــــــم همان‌طوری‌که برای رانندگان معلول و ناشنوا، علامات ویژه ای وجود دارد که برای اطلاع دیگران در پشت شیشه عقب نصب می شـــــود، باید بــــــرای رانندگانی که تازه گواهینامه گرفته اند هم علامت ویژه ای وجود داشته باشد تا ســـــایـــــر رانندگان به وجود آنها پی ببرند و مراقبشان باشند. چند روز پیش پشت چراغ قرمز در خیابان هشت بهشت، در تقاطع نشاط و فرشـــادی روی سپر عقب یک خودروی پژو پارس، یک مثلث قرمز رنگ، نصب شده بود که یک علامت تعجب در میان آن وجود داشت وبا رنگ زرد و خط درشت نوشته شده بود: راننده جدید. البته نمی دانم این تابلو ابتکار راننده بوده یا راهور به او اهدا کرده ولی در هر صورت این علامت یک عامل بازدارنده برای سایر رانندگان است که بدانند یک راننده تازه کار در کنار آنهاست و مواظبش باشند.

url : http://www.isfahanziba.ir/node/79892

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی