ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

خودخواهی محض شهروندی

تاریخ درج : پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷
شماره روزنامه: 

مهتاب غزالی

 

خیابـــــــان حمــــــــزه اصفهـــــانی، از خیابـــــان‌های جدید و  شامـــــــل دو بخــــش جنــــــوبی و شمــــــالی است.بخش شمــــــالی آن در حدفاصـــــل تقاطع هشـــــت بهشـــــت شرقی تا 22 بهمن قرار دارد و بخش جنوبی آن حدفاصل خیابان 22 بهمن تا خیابان سلمــــان فارســــــی (مشتاق) است.این خیابان، چند ویژگی دارد، یکی اینــــکه دارای پیاده روهای عریض است و دوم اینکه در فواصـــل مختلف، جای پارک خودرو پیش بیـــــنی شــــده و سوم اینکه دارای خطوط ویژه دوچرخه ســــواری است.متاسفانه بعضی از کسبه و ساکنان این خیابان، به اعتبار اینکه پیاده رو دارای عرض بیشتـــــــری است، با وجود نصب موانع فیزیکی در بعضی ورودی پیاده‌روها، خودروهای خود را در پیاده‌رو یا خط ویژه دوچرخه پارک می کننــــــد و به این ترتیب عابران و دوچرخه سواران با مشکل مواجه می شوند.شهروندی که این مـــــورد را با مــــــا در میـــــــان گذاشت،  تاکید کرد که به بعضی از کسبه، حضوری  تذکر داده  اما آنها توجه نکرده اند، حتی یکی از آنها که راه پله خود را به تعمیرگاه خودرو تبدیل کرده، زیر و بند موتور خودروها را در پیاده رو پائین می‌گذارد و تعمیر می کند. این حرکــــت  فقط یک تعریف دارد:  خودخواهی محـــــــض  شهروندی.

url : http://www.isfahanziba.ir/node/75762

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی