ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

حکایات الخبری

تاریخ درج : سه شنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۸
چند روزی کشش شل شده!!

پیام امینی / نویسنده

آن برگ سبز اجنبی،آن اسکناس یک وجبی،آن چرخ زندگی دنیوی،همان خبر ساز همیشگی، آن دلار کذایی بار دیگر ملتی را در بند نمود. با هر تکانی پایین کشیده و با هر سازی بالا می کشد. در هر چهار راهی به نرخ آزاد مبادله و با هر نسیمی تکان می خورد. در حوالی خیابان سپه با رویت وی پای درد و دلش نشستم،  دستانش می لرزید ،ناگهان بهمن چی را از جیب مبارک بیرون کشید آتشی بر دلش نهاد سه کام حبسی از آن خود نمود، کمی آرام شد و لب به سخن گشود. از دوستانش تعریف می نمود که در بلاد کفر باب مبادلات تجاری فراهم می آوردند و از حال خویش که از دستی به دست دیگر ، دست به دست می شد.صبح با ناز و نوازش از پاکتی خارج و شبانگاه پر عرق و خمیده به دست همان صاحب اصلی بر می گردم چرا که صبح ترامپ اخم می کند ملت خریدارند،ظهر ترامپ قهر میکند  فروشندگان موج موج به یکدیگر  قالب می نمایند. یکی می خندد می رویم بالا و با اشک دیگری به پایین شل می نماییم.از برای راحتی کار پیژامه بر تن نمودم و بالا و پایینش نمودم چند روزی است و اکثرا پایین به به سر می برد.هر که میرسد متلکی انداخته و وصله ای آویخته و فروخته. نمی دانم این حجم دلار چه کار آید ولی دوستانم در بانک مرکزی بلاد کفر گفتند نقدینگی هر خانوار با موجودی بانکمان برابری کرده، حتی خواستار ریش گرویی شدند تا وامی از برایشان جور نموده  و نقدینگی جبران نمایند. سیگارش تمام شد ظاهرا کشیده بود بالا تبسمی زد و در افق محو شد.

url : http://www.isfahanziba.ir/node/100993

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی