ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

حواسمان به حیوانات محل باشد

تاریخ درج : پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸

الهام ماهری

هنوز راه زیادی نرفته بود. شاید فقط بیست قدم از مغازه اکبر و شریکش دور شده بود. صبح رفته بود آنجا سری بزند و چند ساعتی هم مانده بود. در راه برگشت، چشمش به کارتن کوچکی افتاد که چندمتر جلوتر از دکان آنها، لب جدول گذاشته شده بود و سه‌چهار ظرف غذا در آن بود. به سمت ظرف‌ها رفت، دو زانو روی زمین نشست و یکی‌یکی بازشان کرد. بعد یک نایلون کوچک از جیبش درآورد و شروع کرد به جدا کردن تکه‌های مرغی که در ظرف‌ها مانده بود. مردی از مغازه پشت سرش بیرون آمد، با شک و تردید نزدیکش شد و به‌آهستگی گفت: «حاجی پولی چیزی می‌خوای؟» سرش را بالا آورد، لبخندی زد و گفت: «من پول نمی‌خوام پسر... این مرغ‌ها رو هم برمی‌دارم برای این سگ و گربه‌ها.»

url : http://www.isfahanziba.ir/node/95699

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی