ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

حرفه شریف نگریستن

تاریخ درج : دوشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸
شماره روزنامه: 

عادل امیری
یادداشــــت بـــیــســــت و دوم: سال‌هاست که در حرفه شریف نگریستن کسب فیض می‌کنم. نوشتن و روزنامه نگاری به اضافه کنجکاوی شخصی، دیدی را به من بخشیده که به واسطه آن تقریبا هیچ چیز از دایره نگاهم در نمی‌رود، جز وقتی به نوشتن و خواندن مشغولم. همین قضیه موجب شده حتی کمتر بخوابم و بیشتر ببینم. سال‌های سال است که هاردهای عظیم ذهنم از تصاویر اصفهان پر می‌شود. یکی از این هاردهای گنده، مختص  محیط زیست شهری است که علاقه زیادی به آن دارم و این زاینده رودی هم که از وسط آن می گذرد، درست مثل جوق هایی است که از وسط خانه های آن روز می‌گذشت و با خودش یک عالم جنبده را می‌آورد. تا یادم می آید داشته‌ام به این ور و آن ور نگاه می‌کرده ام که همین مسئله بارها موجب شده در مظان مورد تصادف واقع شدن قرار بگیرم اما خب قسمت نشده. چشم‌هایم دوربین است و برای همین هم زیادی با عکاسی حال نمی کنم، به‌خصوص در زمینه دیدار جنبندگان زمین زنده رود. یادم می‌آید  همیشه وقتی آب بود و از بعدنا وقتی سند می‌گذاشتند و ولش می کردند، هر روز بدو بدو می‌رفتم لبی آب، آن هم نزدیک ظهر، وقتی که تیغ آفتاب قائم نشده. می‌رفتم روی پل‌ها، یا لبی آب، جایی که پرنده ها حال می‌کردند شنا کنند می‌نشستم به تماشا. همان وقت بود که یاد گرفتم اول بشمارمشان و چنان در مطالعه آنها دقیق شوم که به واسطه هایی بتوانم بشناسمشان و به نام بناممشان. بعدها فهمیدم که به این قضیه می‌گویند: پرنده نگری. خوش شدم با این توصیفی که سال‌ها بود با آن سر می‌کردم. من بیشتر از همه، عاشق مرغابی های وحشی بودم که پالتی از رنگ های گرم اند با آن سرو گردن و کت و بال‌های زیبا. بچه که بودم، از اقوام آنها که پرواری و بزرگ‌ترند زیاد داشتم و می‌توانستم طیف رنگ‌هایشان را خوب تشخیص بدهم. دنباله اش را که می‌گرفتم، به کبوترهایی که به آنها می‌گفتیم بدرنگ، به خروس‌های بومی با جیل‌های سرخ برگشته، به فنچ‌ها و به بسیاری پرنده دیگر  می‌رسیدم. همیشه دلم می‌خواست نقاش بودم و می‌کشیدمشان. بعد همه این رنگ‌ها را باخودم به باغ پرندگان می‌بردم و می‌دیدم که در همین یک ذره طبیعت زنده رود، چقدر رنگ است و این ستون برای نگاشتن آنها، تنگ. پس بیشتر خواهم نوشت!

url : http://www.isfahanziba.ir/node/95466

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی