ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

حداقل حقوق برای20درصد

تاریخ درج : یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷
شماره روزنامه: 
مستمری بگیران مستمری، فقط 40 درصد هزینه خانوار را پوشش می دهد

مدیرکل بیمه‌های اجتماعی وزارت تعاون، کار و تامین اجتماعی گفت: حدود ۲۰درصد از مستمری بگیران تامین اجتماعی کمتر از حداقل دستمزد مستمری می‌گیرند و ۶۲درصد بین حداقل تا دو برابر مستمری دریافت می‌کنند. به گفته گرجی پور، ‌در حال حاضر مستمری دریافتی خانوار شهری ۴۱درصد متوسط هزینه آنها را پوشش می‌دهد.در صندوق کشوری وضعیت بهتر است به طوری که مستمری دریافتی خانوار شهری ۹۹درصد متوسط هزینه آنها را پوشش می‌دهد. وی معتقد است با اصلاح سن بازنشستگی می‌توانیم سالی ۸۰هزار میلیارد ریال صرفه جویی مالی داشته باشیم و کسری صندوق‌ها را جبران کنیم.  گرجی پور میزان کمک مالی دولت به صندوق‌های بازنشستگی نسبت به منابع عمومی را ۳,۳درصد اعلام کرد که این نسبت در سال ۹۵به ۱۴درصد رسیده و پیش‌بینی می‌شود این نسبت در سال ۱۴۰۰به ۲۸درصد برسد. وی تصریح کرد: منابع و مصارف سازمان تامین اجتماعی نشان می‌دهد که در حال حاضر بخش منابع نقدی این سازمان به مصارفش دچار کسری قابل توجهی است که یکی از دلایل آن به عدم پرداخت تعهدات دولت به سازمان تامین اجتماعی برمی‌گردد. در سال ۹۰دولت ۱۰درصد درآمد عمومی را صرف تامین کسری‌های این سازمان کرده بود که با این روند در سال ۱۴۰۰، ۴۰درصد درآمد عمومی صــرف جبران کسری صندوق‌هــــای بازنشستگی خواهد شد.

url : http://www.isfahanziba.ir/node/77829

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی