ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

توئیت + آخر

تاریخ درج : چهارشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۶
شماره روزنامه: 

سعید بیابانکی
سالار عقیلی خطاب به ایران می خواند: فدای حسرت و امیدت رهایی رمنده تو... نمی فهمم یعنی چه؟

علیرضا پناهیان
مــــا آدم‌هــــا یـــا مــشــغـــول خیالبافی‌های خوش‌بینانه هســـتیم یـا واقع‌بینی‌های بدبینانه. اگر به خیالاتمان کمی بدبینانه‌تر نگاه کنیم و واقعیت‌ها را کمی خوش‌بینانه‌تر تحلیل کنیم به تعادل می‌رسیم.

حبیب رضایی
در وسط این هیاهو که هرگوشه ای ماجرایی وتنشـــی در اوج اســــت،ســـومـیـن کـــودک در،#سرپل_ذهاب هم پرکشید.#زلزله هنوز تلفات می دهد.بیایید در ماه آخرسال،به جــای هرخریدیادســــت کـــم،در ازای هرخرید برای عید، درصدی از مخارج را بــــه هموطن هـــای بــی پناه #کرمانشـــاه و آسیب‌دیده،برسانیم.

url : http://www.isfahanziba.ir/node/68593

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی