ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

تنهایی

تاریخ درج : شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۷
شماره روزنامه: 

توان ِ دوست داشتن و دوست داشته شدن
توان شنفتن ، توان ِ دیدن و گفتن
توان  اندهگین و شادمان شدن
توان ِ خندیدن به وسعتِ دل، توان ِ گریستن از سُویدای جان
توان ِ گردن به غرور برافراشتن در ارتفاع ِ شکوه ناک ِ فروتنی
توان ِ جلیل به دوش بردن ِ امانت و توان ِ غمناکِ تنهایی
تنهایی تنهایی تنهایی عریان.
انسان دشواری وظیفه است.
#احمد_شاملو

url : http://www.isfahanziba.ir/node/77293

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی