ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

تعیین اولویت‌های راهبردی اصفهان (تارا)

تاریخ درج : یکشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۷
شماره روزنامه: 

احسان مالکی‌پور*

 

 

به استناد بند ۲ ماده ۷۱ قانون تشكیـلات، وظایـف و انتخـــابــات شــوراهای اســلامی كشـــور، یکی از وظایف کلیدی شورای شهر بررسی و شنــاخـت كمبــودهـا و نیـــازهـــای اجتمـــاعی، فــرهنــگـــی، آمـــوزشـــی، بهداشتی،  اقتصادی و رفاهی حوزه انتخابیه و تهیه پیشنهادهای اصلاحی و راه‌حل‌های كاربردی در این زمینه‌ها جهت سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و ارائه آن به مقامات مسئول است. بر همین اساس، پروژه پژوهشی «تعیین اولویت‌های راهبردی اصفهان» که به اختصار تارا (به معنای ستاره) نامیده می‌شود، به منظور تعیین نیازهای شهروندان و مشکلات شهر اصفهان و طراحی راهبردهای مواجهه با آنها در مركز پژوهش‌های شورای شهر اصفهان تعریف و هدایت شد. این طرح مبتنی بر مفاهیم سه‌گانه کیفیت زندگی شهری، پایداری شهری و حکمرانی خوب شهری بوده و داده‌ها و اطلاعات آن از سه گروه شهروندان، نخبگان و مسئولان سازمان‌ها و نهادهای مختلف اصفهان گردآوری شده است. دولت فرانسه در سال ۲۰۰۸ کمیسیونی را به رهبری جوزف استیگلیتز   (دارنده نوبل اقتصاد و رئیس سابق بانک جهانی) و آمارتیا سن  (دارنده نوبل اقتصاد) به همراه جمع زبده‌ای از بهترین متخصصان دانشگاه‌ها و نهادهای معتبر بین المللی مامور بررسی نحوه سنجش عملکرد اقتصادی و پیشرفت اجتماعی کرد. این کمیسیون پیشنهاد کرد آنچه که به رفاه بشر مربوط می‌شود در قالب مفهوم کیفیت زندگی و حفظ منابع یا سرمایه‌هایی که برای برخورداری نسل‌های آینده از کیفیت زندگی مطلوب لازم است در چارچوب مفهوم پایداری سرمایه‌ها بررسی شود. به بیان دیگر توسعه همچون فرآیندی در نظر گرفته شد که برون‌دادها و پیامدهای ناشی از آن باید به افزایش کیفیت زندگی شهروندان منجر شود و کیفیت زندگی در طول زمان و برای نسل‌های مختلف در صورتی حفظ خواهد شد که سرمایه‌های لازم که به منزله درون داد وارد فرآیند توسعه می‌شوند محافظت گردند. بدیهی است این مفاهیم در همه سطوح ملی‌،‌ منطقه‌ای و محلی معنی می‌یابند. در کنار دو مفهوم مذکور، مفهوم حکمرانی خوب شهری که ناظر بر نحوه اداره و مدیریت امور در سطح شهر است نیز در پروژه به کار گرفته شد تا در کنار برون داد و درون داد فرآیند توسعه شهری، فرآیند هدایت آن نیز بررسی شده و سنجش شود. در نهایت کیفیت زندگی و پایداری شهــــری بـــــرای شهــــــر اصفهان و حکمرانی خوب شهری در قبال عملکرد شورای شهر و شهرداری این شهر مورد سنجش قرار گرفت. با توجه به جامعیت مفاهیم سه‌گانه مورد بحث و پوشش آنها بر فضـــــــای شهـــری،‌ ایــن سه مفهوم همچون چتـــــر فراگیـری هستنــد که در سیــاستــگذاری و سنجش آثار آن می‌توانند مورد استفاده قرار گیرند. نـظــرات ســــه گـــــروه از مخاطبان درباره مفاهیم سه‌گانه بالا مورد بررسی قرار گرفت؛ گروه اول شهروندان 15 تا 65 ساله شهر اصفهان هستند که محتوای پرسشنامه‌ آنان شامل میزان آشنایی با شورای شهر، کیفیت زندگی و حکمرانی خوب شهری (مرتبط با شهرداری و شورای شهر) است. گروه دوم شامل نخبگان شهر اصفهان است که روسای تمام دانشکده‌های پنج دانشگاه مطرح شهر اصفهان و همچنین اساتید برجسته حوزه علمیه اصفهان هستند (نزدیک به ۱۲۰ نفر). در پرسشنامه این گروه کیفیت زندگی، حکمرانی خوب و سرمایه‏‎های پایداری از منظر نخبگان مورد سنجش قرار گرفته است. گروه سوم شامل مسئولان شهری است که روسای سازمان‌ها و ادارات مختلف استان و شهر اصفهان هستند (نزدیک به ۷۰ نفر). این گروه کیفیت زندگی، حکمرانی خوب و سرمایه‏‎های پایداری از منظر  عالی‌ترین مقام سازمان‌های مذکور و بعضا معاونان ایشان مورد سنجش قرار گرفته است.

 

 

  کیفیت زندگی
شهروندان: به باور شهروندان اصفهانی، عوامل موثر بر کیفیت زندگی آنها به ترتیب اهمیت شامل شغل و درآمد، مسکن، سلامت و بهداشت، ایمنی و امنیت، مذهب، کیفیت آب و هوا، تحصیل و آموزش، فرهنگ، فراغت و تفریح، روابط اجتماعی و ... است.نخبگان و مسئولان: از نظر این دو گروه، عوامل موثر بر کیفیت زندگی شهری به ترتیب اهمیت شامل شغل و درآمد، کیفیت آب و هوا، سلامت و بهداشت، ایمنی و امنیت، مسکن، فرهنگ، مذهب، حمل و نقل، تحصیل و آموزش  و ... است.

 

 

  سرمایه‌های پایداری
 در این بخش اولویت‌های مربوط به ابعاد سرمایه‌های پایداری از نظر مسئولان و نخبگان توصیف شده است. از منظر این دو گروه، سرمایه‌های موثر بر توسعه پایدار اصفهان به ترتیب اهمیت عبارت اند از سرمایه‌های انسانی، فکری، طبیعی، اجتماعی،  مالی،  زیربنایی  و ... .

 

  حکمروایی شهری
در نمونه‌ مورد مطالعه، به طور کلی ارزیابی بیش از نیمی از پاسخگویان از حکمرانی شورا و شهرداری متوسط و قوی بوده است؛ همچنین درصد کسانی که ارزیابی‌شان از حکمرانی شورا قوی بوده است بالاتر از کسانی است که حکمرانی شهرداری را قوی ارزیابی کرده‌اند اما این نسبت، در رابطه با ارزیابی متوسط از حکمرانی شورا و شهرداری معکوس است.

 

کارشناس مرکز پژوهش‌های شورای شهر 

url : http://www.isfahanziba.ir/node/83239

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی