ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

با توام، با توام ای سلبریتی

تاریخ درج : یکشنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۸

مقتدا ذبیحی / شاعر 

عده ای خاص در میان عوام 

خونشان از بقیه رنگین تر 

کارشان نصف مردم عادی 

مزدشان از بقیه سنگین تر

توی هر رشته صاحب نظرند

از ریا ،از گناه ،بر حذرند

صاحب جاه و مال و سیم و زرند

جمع سیران ،ز گشنه بی خبرند

سخنم با گروه محدودی ست

نه به افراطی ونه تفریطی  

سخنم با ستاره‌های زمین

روی حرفم ،تو یی سلبریتی

هر کجا می‌رونداین حضرات

فرش قرمز ز قبل آماده  است

مه و خورشید و ابر وباد و فلک 

بهر خدمت،به نوبت استاده  است

بعضی اوقات این سلبریتی 

می‌برد اصل و ریشه اش از یاد

سخنی نا بجا و کاری زشت

می‌دهد آبروی وی بر باد

می‌کند چهر ه‌ها چرا تغییر؟

با کف و جیغ و دست و هورایی

به نظر یا که جنبه پا یین است 

یا کند دعوی اهورایی

سینما ،ورزش و سیاست و پول

مایه  پیشرفت در بشرند

و اگر آدم ،آدمی‌نکند 

ما یه  انحطاط و پر خطرند

آنچه بر جا بماند از انسان

نام نیک است در همه گیتی

با شمایم ،شماکه مشهورید 

با توام ،با تو ام ای سلبریتی

 

url : http://www.isfahanziba.ir/node/102912

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی