ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

باز آفرینی شهری هنر مبنا

تاریخ درج : یکشنبه ۲۱ امرداد ۱۳۹۷
شماره روزنامه: 

*حميد اشرفی

 

امروزه تقسیم‌ کردن شهــــر به بخــــش‌های مسکـــونی، اداری و تجاری و صنعتی، مورد نقد جــدی است. فلسفه «سواره‌ محــــور» از بین رفتـــــه و شهرهــــا به سوی پیاده‌‌محوری و رابطــــه‌ســــازی و رابطه‌پذیـــــری می‌روند. نمی توان شهر را بدون تزئین، بدون حیات سبز و بدون ریه‌های فرهنگی و هنری تجسم کرد.اساسا « معماری شادمانی » بخشی از معماری شهر است که رابطه تنگاتنگی با مقوله هنر و اقسام آن دارد.شهرساز امروز، با عنایت به این نکات است که باید فلسفه هنری خود را تبیین کند . از منظر اسپانسر، هنر نوعی بازی است و لا‌زمه این بازی ، اجتماعی بودن آن است، که حاصلش باید شادابی، تازگی، آرامش و زیبایی باشد. این بازی، قواعدی دارد که به‌ وسیله جامعه تنظیم می‌شود. این کنش جمعی می‌تواند عامل همبستگی اجتماعی شود. رجوع به هنر در مبحث شهر سازی کارکرد های دیگری را نیز برعهده دارد ، مثلا‌ می تواند گریزگاهی به بیرون از واقعیت و فرار از چنگال تنگناهای اجتماعی و اقتصادی  باشد که شهروندان را در بر گرفته است.ساحت شرقی هنر بر وفق کلی ترین بینش اسلامی که همان قرب به آن یگانه اعلاست، روشی است برای دادن شـــرافــــت روحانی به ماده . هنر ایرانی - اسلامی در عالم دین و اسطوره از نظم موجود در کیهان و عالم مثال پیروی می کند و از اینجاست که شهر و موسیقی و قس علی هذا تقلیدی از نمونه های ازلی و هنر اسمانی ابداع آنهاست . زیبایی شکوه خلقت است و اهل هنر نیز کسانی هستند که مقرب خدا هستند . هنر به سان نردبانی است که به بام حقیقت منتهی می‌شود، از این رو،  بیان حقیقت همیشه با زیبایی همراه است و «هیچ مذهبی بدون هنر قادر به آفرینش فضایی مناسب برای نمودها و تجلی های زمینی خویش نخواهد بود.»
اگر زمانی هنر به عنوان بخشی از فضای عمومی شهری بر ادراک زیبایی شناختی فضا اثرگذار بود، اکنون هنر به عنوان ابزاری پایه در متن فرایند طراحی شهری باید مورد توجه قرار گیرد و در درجه‌ای بالاتر هنر مبنای بازآفرینی شهری شده و در میان رویکردهای بازآفرینی فرهنگ مبنا، بازآفرینی هنر مبنا مورد مداقه و مطالعه بیشتر قرار گیرد.

 

*مدیرمنطقه 11 شهرداری اصفهان

url : http://www.isfahanziba.ir/node/79286

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی