ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

اینستاگرام را فتوشاپ کنید

تاریخ درج : پنجشنبه ۲۰ دی ۱۳۹۷
شماره روزنامه: 

فرزین پورمحبی

 

 مسئولان دلسوز ما کمی ماخوذ به‌حیا هستند. بندگان خدا روی‌شان نمی‌شود اینترنت را به کل قطــع کننـــد، می‌آینـــد و از ســـر و تــــه و گوشـــه و‌کنارش‌می‌زنند!  «مثل پهلوانی که می‌خواست نقش شیری را روی بدنش خالکوبی کند، اما به‌خاطر درد سوزنش، از‌یال، شکم، دم، سر و پاهای شیر کم کرد و در آخر هم، قید کل خالکوبی را زد!» مسئولان خدمتگزار هم تصمیم گرفته‌اند خیلی نرم و ملو فضای مجازی را شیر بی یال و دم کرده و بعد هم اعلام کنند: «چنین فضای برهوتی فقط به درد یکی از بستگان درجه اول پدری می‌خورد و‌درش را باید گل گرفت!»  از وقتی که شبکه‌هـــای اجتماعی‌نما ســوتی‌ و‌خلاف‌های بعضی از بزرگان را نشان دادند، مسئولان مبارزه با تخلفات و سوتی‌های اجتماعی تصمیم گرفتند با این مسئله به‌شدت برخورد کنند و نتیجه آن شد که  قاطعانه شبکه‌های اجتماعی را فیلتر کردند! درست مثل آن سیگاری که در مجله‌ای خواند سیگار مضر است و از آن به بعد، عزم خود را جزم کرد تا مجله نخواند! از طرفی هم شبکه‌های اجتماعی‌نما شورش را درآورده‌اند، آنها فقط منتظرند مسئــــول یـــا آقازاده‌ای بـــرای مثال یــک دکل متــوســــط را بزند زیر بغلش تا این ماجرای کوچک را ســــه ســـوته داستان کنند(یا بـــه قــــول خـودشـــان: اســتوری) بــــگــــــذاریـــــــد مـــثــــال‌  روشن‌تری بزنیم: فـــرض کنیــــد مسئولی سال‌هــــا سعی کرده تا این موضوع را برای‌مان جا بیندازد که غرب جای آدمیزاد نیســــت و همه‌شـــان از دم کافر وفاسدند.اما بعد متوجه شود که نه تنها نورچشمی‌های خودش در روز روشن به آنجا مهاجرت کرده‌اند بلکه در شب‌های تاریک هم؛ عکس‌های خیلی خاصی از خود به‌درکرده‌اند! پس برای اینکـــه او متهم نشود به سوزن نزدن به خود و خانـــواده‌اش و جوالدوز زدن بیش از حد به دیگران این پاردوکس را باید با «انگ فتوشاپ و دخل و تصرف و غیره» حل کند! البته با این پیش فرض که آنها، همه را احمق فرض‌می‌کنند!خب، حال که می‌شود این نسخه را برای هر کور و کچلی پیچید (البته بلانسبت خودمان) چرا نباید برای این شبکه‌های اجتماعی مادر مرده نپیچید؟! یعنی می‌شود به جای اینکه آنها را یک به یک عقیم و محکوم به فیلترینگ کــــرد و بعد هم ننگ و انگ سانسور را تا ابد تحمل کرد، خیلی خونسرد نشست پای چیزی مثل اینستاگرام و‌تک تک پست‌هایش را فتوشاپ کرد! این‌طوری می‌شود هم از لقب سانسورچی فرار کرد و‌هم از حفظ ارزش‌هـــا توســـط آقازاده‌ها و خانم‌زاده‌های فــراری، در مرکز فساد و تباهی به‌شدت دفاع کرد. البته همان‌طور که گفتیم همه اینها به‌شرطی است که کل ملت همیشـــه در صحنه را ... در‌پشت صحنه فرض کرد! تا حدی که بشود گفت: با دو گیگ اینترنت می‌شود دختری را باردار کرد و‌انتظار هم داشت که این حرف را بدون چون و چرا باور کرد! راستی چرا برخی از مسـئولان با ما این‌گونه «تا»‌می‌کنند؟

url : http://www.isfahanziba.ir/node/88339

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی