ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

استاد محیط و چهل کتاب

تاریخ درج : سه شنبه ۳۰ امرداد ۱۳۹۷
شماره روزنامه: 

  اســــتاد سيدمــحــمـــــد طباطبايـــــی متخلص به محيط و مشهــــور بــــه محيــــط طباطبايـــــی در سال ۱۲۸۱ش در زواره اصفهان به دنيا آمد. دروس ابتدايی را در زادگاه خود و اصفهان سپری كرد و در ۱۳۰۲ش دوره‌ ادبی را در مدرسه‌ دارالفنون تهران به پايان رساند. وی ســـــپــــس عــــلـــــم حــــقـــــوق را فـــرا گرفــت و ســـال‏‌هـــــا در دبيرستان‏‌ها و دانشگاه‏‌های كشور به تدريس پرداخت. مــحـــیـــــط طباطبـــايـــــی، از ســـــال ۱۳۰۰ش وارد عرصـــــه مطبوعات شد و مديريت برخی از مجلات را به عهده گرفت. استاد، با زبان‏‌های عربی، فرانسوی، انگليسی، پهلوی، خوارزمی، اوستايی و سريانی آشنايی داشت و تحقيقاتی در اين زمينه‏‌ها انجام داده است. از استاد محيط طباطبايی بيش از چهل كتاب و دو هزار مقاله و رساله و ششصد خطابه و سخنرانی به جای مانده است كه «دوران نادر»، «جغرافيای نو»، «شرح حال فردوسی» و «زندگی محمد بن زكريای رازی» از جمله كتب اوست.  ايشان بارها از طرف محافل علمی مورد تقدير قرار گرفت و از دانشگاه شهيد بهشتی دكترای افتخاری اخذ کرد. سرانجام استاد محيط طباطبايی در ۲۷ مرداد ۱۳۷۱ش به علت بيماری قلبی در ۹۰ سالگی در تهران بدرود حيات گفت و در شهر ری به خاک سپرده شد.

url : http://www.isfahanziba.ir/node/79896

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی