ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

اختلاف زمینه تولد احزاب

تاریخ درج : شنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۷
شماره روزنامه: 

رضا صادقیان

 

 

شکل‌گیـــــــری بیشتــــر احــــزاب در کشورمان به دلیل در نظر نداشتن زمینه‌های آن باعث شده که تولد حزب به جای شکل دادن به افراد همسو، هم‌راستا و نسبتا هم‌فکر، از دل اختلاف‌های سیاسی به جای اتحاد‌های گروهی بروز پیدا کند.این مسئله را با ذکر مثال‌هایی بهتر می‌توان شرح داد. بعد از اختلاف و بروز درگیری فیزیکی در حزب اعتماد ملی شمــــاری از هم‌ حــزبی‌های سابق که رفتــــار بــــرخی دیگر را نمی‌پسندیدند با محـوریـت منتجب‌نیا در حال دریافت مجــــــوز برای حـــزبـــــی دیگر هستند.دوستانی که ســابق بر این در احـــزاب دیگــر عضـــو بودند مانند جبهه مشارکت، مجاهدین انقلاب اسلامی و یا اعتماد ملی به دلیل لغو مجوز دو حزب نخست و محصـــــــور شدن دبیرکل حــــزب اعتمــاد ملی تـــرجیـــح داده‌اند فــــرم ثبـت‌نام در حزبی دیگر را پــر کنند، به عبارتی مشخص‌تر تغییــــر حــــزب و از گروه سیـــاسی به گـــروهی دیگر کـــوچ کردن را مشابه ثبت‌نام در مدرسه فرض کرده‌اند.اختـــــلاف نظــــرها که در میــــــــان اعضــــــای حــــــــزب اراده ملـــــــــــت بــه دبیــــــــر کلـــی احمد حکیمـــی‌پـــــــــــــــــور رخ می‌دهــــــــد، نمــونـــه‌ای دیگر از همین وضعیت است.نکته اساسی اینجاست که زمینـــــه شکل‌گیری احـــزاب را افرادی شکل می‌دهند که به میزانی قــابــــل توجـــــه همــــراه وهم‌ســو در رویدادهای سـیــــاســی بــــــوده و از هم‌فکری درخور توجهی در مـواجهه با مســـائـــل سیـــاسی، اقتصــــــادی و اجتمــاعی بــــرخـــوردار باشند. چنانچه همین افراد از روی کینـــه و حســادت به حــزب و گــروهی دیگر اقــدام به تاسیــس یک حـــزب کننـــد دیـــــری نمی‌گذرد که آن جمع با اختلاف‌های عمیق روبه رو خواهـــد شــــــــد و ســـــرانجامی جـــــز جـــــدا شـــدن و تشکیل فــراکسیــــــونی داخـــل یک حـــــزب را نخواهندداشت! در واقع خودشان مخالف رفتارهای حزب متبوع می‌شوند و بعد از بروز اختلاف نظرهای عمیق و کوک کردن ساز جدایی به مسیر تشکیل حزب دیگر و نیروهای جدید می‌روند.مسئله دیگر آنکه، اکنـــــــون و با وجـــــــود «شورای هماهنگی جبهه اصلاحات» و همچنین «شورای عالی سیاست‌گذاری» شرایط به گونه‌ای است که برخی احزاب اختلافات سابق خود را به هر دلیل و علتی و حتی سهم‌خواهی بیشتر در حوزه تصمیم‌گیری و کسب قدرت به درون این شورا می‌آورند. ادامه اختلاف‌های درون حزبی و تاسیـــس حـــزب جدید نه تنها زمینه قدرت‌گیری و نقش آفرینی را از احزاب حرفه‌ای‌تر می‌گیرد بلکه باعث فرسایشی شدن و دامن زدن به حاشیـــه‌های بیهــوده خواهد شد. حواشی‌ای که چیزی به غیر از تضعیف یک جریان سیاسی را به همراه نخواهد داشت.چنانچه آمدن احزاب جدید در مقایسه با قبلی‌ها از هماهنگی، انسجـــــام، توانمنــــدی، آمــــــوزش و کار تشکیلاتی حــــرفه‌ای‌تری برخـــوردار باشنـــد، بی‌تردیــــد آمــــدن حــــزب جدیــد ایــــرادی نـــدارد، بلکه باعث ارتقـــای کار حـــــزبی و رفتــــن به ســــوی ساختن کادرهای حرفه‌ای برای سیستم مدیریتی آینده کشور خواهد شد. اما وضعیت امـــــروز و عضـــویت احـزاب جــــدیـــد در شورای هماهنگی جبهه اصلاحات نه تنها به اتحاد طیف سیاسی منجر نخواهد شد، بلکه پیامی دیگر در راستای بی‌اعتمادی به احزاب و جریان‌های سیاسی را به واسطه اختلاف نظرهای مخرب درون حزبی برای شهروندان و رای دهندگان ارسال می‌کند و این همه به ضرر نیروی سیاسی است که چشم امیدش به صندوق‌های رای و آرای شهروندان است.

url : http://www.isfahanziba.ir/node/86184

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی